Overschrijvingen

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Reguliere overschrijving
Een verzoek tot “reguliere overschrijving” wordt ingediend vóór 16 juni. Als de speler in aanmerking komt voor (tussentijdse) overschrijving, vul dan het originele formulier “verzoek om overschrijving Veldvoetbal” (dan wel zaalvoetbal) VOLLEDIG in en stuur dit op naar het districtskantoor waar de nieuwe vereniging onder valt. Zowel de speler, de nieuwe vereniging als de oude vereniging vullen een gedeelte in en ondertekenen de aanvraag. Bij dit overschrijvingsformulier is het verplicht een zogenaamde overschrijvingsledenkaart (KNVB-relatiebestand) en de spelerspas bij te sluiten. Voor alle overschrijvingen geldt dat de speler zich -na verlening van de overschrijving- formeel als lid moet aanmelden en als lid moet laten inschrijven bij de nieuwe vereniging.
 
De verantwoordelijkheid om de aanvraag tijdig en op de juiste wijze aan te leveren, ligt bij de speler!
 
Tussentijdse overschrijving / dispensatie
Een verzoek tot “tussentijdse overschrijving” wordt ingediend in de periode vanaf 16 juni tot en met de eerste vrijdag van de maand maart. Zie opmerkingen hierboven bij aanvraag reguliere overschrijving. Daarnaast: de (eventueel) van belang zijnde aanvullende documenten direct toevoegen bij de eerste aanvraag!
 
4 a stappenplan
Bij wijziging studieomstandigheden: bewijs van inschrijving én gewijzigde studierooster van school / opleidingsinstituut waaruit blijkt dat de wijziging pas ná 16 juni bekend is geworden. Meest recente officiële rapportage van (slechte!) studieresultaten (D pupillen en junioren categorie A).
 
4 b stappenplan
Bij andere werkgever: contract met (expliciet) de ingangsdatum en contractduur (tenminste 1 jaar) alsmede eerste salarisstrook. Uitgezonderd: werkzaamheden via uitzendbureaus; voor sponsor nieuwe vereniging of eenmansbedrijf (eigen / familiebedrijf).
 
4 c stappenplan
Bij verhuizing: uittreksel van betrokkene uit het bevolkingsregister van de nieuwe gemeente mét de datum van vestiging (expliciet). Uitgezonderd: verhuizing naar adres van lid nieuwe vereniging. Let op belangrijke voorwaarden: aanvraag indienen binnen 3 maanden na vestiging nieuwe gemeente én tussen moment vestigen en datum aanvraag niet uitkomen in wedstrijden van de oude vereniging.
 
4 d stappenplan
Bij verandering lichamelijke of psychische gesteldheid: schriftelijke verklaring onafhankelijk arts (niet zijnde huisarts).
 
Overschrijving D, E, F pupillen
Voor de D, E en F pupillen (met uitzondering van D pupillen in categorie A;1e divisie tot en met hoofdklasse) is het voldoende om een “verklaring speelgerechtigdheid pupillen” en een zogenaamde overschrijvingsledenkaart (KNVB-relatiebestand) in te zenden. Bij D pupillen tevens spelerspas bijsluiten. Met deze verklaring wordt aangetoond dat de speler bij de oude vereniging aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Overschrijving jeugdspelers naar oude vereniging Jeugdspelers die wensen terug te keren naar de vereniging waar zij het laatst gespeeld hebben vóór de overschrijving, komen voor tussentijdse overschrijving in aanmerking. Ook in geval wedstrijden zijn gespeeld na de overschrijving. Voorwaarde: de te verlaten vereniging stemt in met de overschrijving.
Overschrijving (ex)contractspelers. Met de bijzondere bepalingen die gelden voor (ex)contractspelers is in dit stappenplan géén rekening gehouden. De uiterste inleverdatum voor een reguliere overschrijving is 31 augustus (1e contract naar BVO 14 juli; 1e contract naar AV 15 juni) enig jaar. Om tussentijds in aanmerking te komen voor een overschrijving, geldt een aantal specifieke regels (zie bewaarnummer KNVB; algemene informatie overschrijvingen; aanvullende dispensatiecriteria).
 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de KNVB Zuid II in Nieuwstadt:
mevrouw Ine Donners (046-4819433) of
mevrouw Irene Stelten-Munnecom (046-4819432)
 
Internationale overschrijving
Overschrijvingen van spelers die van en naar het buitenland vertrekken, worden behandeld door het bestuur amateurvoetbal in Zeist. Ook hier geldt een aantal specifieke regels (zie bewaarnummer KNVB; algemene informatie overschrijvingen). Aanvragen voor internationale overschrijvingen zijn alleen mogelijk in de periode eind competitie tot en met 31 augustus óf 1 januari tot en met 31 januari. Voor eventuele vragen, kunt u contact op nemen met het secretariaat amateurvoetbal in Zeist (0343-499147).
 
Overschrijving asielzoekers
Asielzoekers, die als zodanig in Nederland staan geregistreerd, worden zonder vrijgave uit het land van herkomst speelgerechtigd verklaard. Er dient wel een verzoek tot speelgerechtigdheid via een overschrijvingsformulier bij de KNVB Zeist te worden ingediend. Bijzonderheden / aandachtspunten aanvraag overschrijving Overeenkomstig de FIFA-bepalingen geldt dat een speler in de periode van 1 juli t/m 30 juni van het daar opvolgend jaar voor maximaal twee clubs in bindende wedstrijden mag uitkomen. Een aanvraag die per fax of e-mail wordt verzonden, zal alleen als “vooraankondiging” worden beschouwd. Alleen originele overschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen (denk aan de inlevertermijn!). De aanvraag kan slechts in behandeling worden genomen, als de speler kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de verlatende club (dit blijkt uit een verklaring van de oude vereniging). Onder financiële verplichtingen wordt verstaan:
Persoonlijke boetes en kosten, waarvoor de vereniging door de KNVB is belast;
Contributieverplichtingen van het laatste verenigingsjaar dat de speler lid was.
Schorsingen of uitsluitingen, die de tuchtcommissie van de KNVB heeft opgelegd aan de speler, kunnen invloed hebben op het al dan niet verlenen van de tussentijdse overschrijving of de ingangsdatum van de speelgerechtigdheid.
 
Voor alle overschrijvingen geldt dat de speler zich -na verlening van de overschrijving- formeel als lid moet aanmelden en als lid moet laten inschrijven bij de nieuwe vereniging.
 
Ingangsdatum speelgerechtigdheid nieuwe vereniging
Een reguliere overschrijving wordt per 1 augustus verleend. Bij een tussentijdse overschrijving is de speler met ingang van de in de brief genoemde datum gerechtigd om te spelen voor de nieuwe vereniging. Voor de categorie A gelden de volgende data van speelgerechtigdheid:
16 juni – 31 augustus – per 1 september;
1 september – 31 juli – per 1 februari;
na 1 februari – per 1 augustus.
 
Zonder een schriftelijk kennisgeving van de KNVB én een geldige spelerspas is de speler niet gerechtigd om uit te komen voor de nieuwe vereniging! Alle verleende overschrijvingen worden vermeld in het gelijknamige overzicht KNVB-relatiebestand. Als de overschrijving verleend is aan een geschorste of uitgesloten speler, dan mag deze pas spelen voor zijn nieuwe club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting. Als er sprake is van een afwijzing, dan worden alle betrokkenen hierover schriftelijk geïnformeerd.
 
Voor de officiele brochure van de KNVB klik hier